Zápis z ustavujícího valného shromáždění

Českého sdružení uživatelů operačního systému Linux (CZLUG)

Setkání příznivců Linuxu proběhlo 24. 1. 1998 v učebně D2 Fakulty informatiky Masarykovy univerzityBrně, Botanická 68a. Naprostá většina přítomných schválila po menších úpravách návrh stanov CZLUGu a tím se toto setkání vlastně stalo ustavující valnou hromadou nově vzniklého Českého sdružení uživatelů operačního systému Linux.

Návrh stanov sdružení byl již několik měsíců diskutován na e-mailové skupině linux@muni.cz a byl vystaven na Internetu. Pozvání na ustavující valnou hromadu proběhlo v diskusních skupinách munix-l@muni.cz, linux@muni.cz a linux@rak.isternet.sk.

Sešlo se skoro čtyřicet lidí. V době, kdy probíhalo hlasování, bylo v sále napočítáno 36 lidí. Byl to dostatečný počet k tomu, aby skrutátoři měli problémy s počítáním přítomných. Po menších dohadech se ale nakonec shodli na čísle 36.

U vchodu byly k dispozici materiály: návrh stanov CZLUGu a lednové číslo Linuxových novin. Setkání moderoval pan Jan Kasprzak.

Hlavním bodem programu byla diskuse k návrhu stanov. Tento text byl v posledním týdnu před shromážděním ještě pozměněn a to ve významném bodě. Ukázalo se totiž, že CZLUG nemůže existovat jako projekt České nadace pro podporu free software, a přitom mít ve stanovách zakotveno členství spojené s platbou členských příspěvků. Proto byla v základních ustanoveních stanov zařazena klausule, že CZLUG je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Brně, Botanická 68a. Návaznost na nadaci byla ze stanov vymazána.

Přímo na zasedání se k návrhu stanov řešily ještě další pozměňovací návrhy. Pan Olšák upozornil, že institut spolupracujícího člena ve stanovách může přinášet technické problémy a doporučil jej ze stanov odstranit. Přirovnal tento pojem zmínce o přidružených členech ve stanovách sdružení CSTUG a uvedl, že CSTUG žádné přidružené členy neregistruje. Pan Macháček namítl, že institut spolupracujícího člena zakotvuje ve stanovách možnost registrovat v databázích spravovaných sdružením takové zájemce o Linux, kteří nechtějí být plnoprávnými členy, tj. např. nechtějí se zúčastňovat valných shromáždění, nepředpokládají automaticky žádné výhody ze strany CZLUGu (např. slevy pro řádné členy), ale na druhé straně chtějí udržovat kontakt se sdružením. Také pan Kasprzak potvrdil, že na základě předběžných stanov už dostal několik dopisů od zájemců o přidružené členství. O pozměňovacím návrhu pana Olšáka se hlasovalo a tento návrh neprošel. Ve stanovách tedy zůstává, že CZLUG má členy řádné, kolektivní a spolupracující.

Další technické pozměňovací návrhy byly před zraky přítomných zájemců o Linux upravovány rovnou podle návrhů z pléna. Tyto drobné úpravy prováděl pan Kasprzak na "projekčním" počítači učebny, takže text byl krásně vidět na plátně v editoru vi. Text byl napsaný v LaTeXové konvenci. Za zmínku stojí skutečnost, že se panu Kasprzakovi nepodařilo ihned zprovoznit na tomto počítači českou klávesnici. Protože moderoval shromáždění, neměl čas problém řešit, a proto úpravy prováděl bez hacku a carek. I tato drobná příhoda dobře dokumentuje, jak užitečné bude, až CZLUG rozběhne svou činnost a sjednotí například počešťovací snahy Linuxu.

Mezi drobnými úpravami stanov dynamicky prováděnými na projekčním plátně byl například výmaz zmínky o vylučování člena. Byl ale přidán záznam o zániku členství nezaplacením členských příspěvků. V příloze stanov se odstranil trochu militantní požadavek, že mezi povinnosti člena patří aktivně získávat další členy. K navrhované výši členských příspěvků uvedl pan Kasprzak zhruba důvody, které k těmto číslům vedly. K tomuto bodu nepadl žádný pozměňovací návrh, takže výše příspěvků na rok 1998 byla schválena podle návrhu přílohy ke stanovám. Konečné znění stanov CZLUGu včetně přílohy ke stanovám najdete zde.

Po diskusi k textu stanov a zanesení oprávněných připomínek rovnou do textu položil pan Kasprzak klíčovou otázku dne: "Kdo z přítomných zájemců o Linux se chce stát členem organizace, která by se řídila těmito stanovami?" Kladně odpovědělo 32 přítomných, zdrželi se čtyři. Uvedených 32 přítomných "skoro" členů sdružení pak zvolilo přípravný výbor CZLUGu veřejným hlasováním jednotlivě k navrhovaným jménům. Podle stanov může být zvoleno maximálně 7 členů výboru. Bylo ujednáno, že kandidát musí navíc získat nadpoloviční většinu přítomných hlasů, aby byl zvolen. Plénum postupně navrhlo pět kandidátů a při volbě všichni kandidáti dostali nadpoloviční většinu hlasů. Byli tedy zvoleni tito členové přípravného výboru (počet hlasů, město): Pavel Janík ml. (29, Brno), Jan Kasprzak (30, Brno), Jan Klička (21, Plzeň), Petr Olšák (26, Praha) a Ondřej Vácha (26, Brno). Výbor pak ustanovil jako předsedu pana Jana Kasprzaka.

Po úmorném oficiálním úvodu byla vyhlášena přestávka s možností použít na chodbě kávomat a colomat, nebo okukovat počítače Sun Ultra 1, Sun SparcClassic a SGI INDY, na nichž byl instalován operační systém Linux. Zdálo se, že druhou možnost využila většina přítomných, protože kolem velké obrazovky UltraSPARCu bylo místy dosti těsno. Po přestávce proběhla velmi zajímavá přednáška správce sunsite.mff.cuni.cz pana Jakuba Jelínka o vývoji 64 bitového Ultra-Linuxu pro moderní procesory UltraSPARC. Pan Jelínek je autorem mnoha úprav v jádru Linuxu pro takové procesory. Dozvěděli jsme se o historii vývoje tohoto relativně mladého portu Linuxu a nahlédli jsme spolu s přednášejícím do zákoutí 64-bitových procesorů a do problémů spojených s programováním jádra systému a aplikací pro takové procesory. Zajímavé byly také zmínky některých triků, které použil pan Jelínek, aby optimalizoval výkon operačního systému.

Po skončení přednášky jsme se dočkali malého příjemného překvapení: Vystoupil host z Rakouského sdružení uživatelů Linuxu, který nám předal pozvánky na veletrh informačních technologií Exponet , který se bude konat 17.-19. února 1998 ve Vídni. Rakouské sdružení uživatelů Linuxu tam bude mít stánek a předvede (mimo jiné) Linux na neintelovských platformách nebo na více procesorech. Vstupné na veletrh prý vychází po přepočtu na naší měnu asi na 1000 korun. Pozvánky slouží jako registrace volného vstupu.

Pan Janík uvedl, že připravuje v rámci CZLUGu výjezdové zasedání zájemců o Linux. Tato akce by se mohla konat ve výukovém středisku Masarykovy Univerzity na Cikháji ve Žďárských vrších. Pan Janík uvedl i předběžné ceny za ubytování.

K lítosti mnoha přítomných se přednáška i předchozí jednání o stanovách protáhlo natolik, že doba pokročila a nezbyl čas na diskusi o české lokalizaci Linuxu. Tento problém bude tedy diskutován na dalších setkáních pořádaných CZLUGem a podněty budou nadále proudit převážně elektronickou poštou v různých diskusních skupinách.

Po shromáždění se sešel přípravný výbor a sestavil žádost o registraci CZLUGu podle Zákona o sdružování občanů 83/1990 Sb. K žádosti byly přiloženy čerstvě schválené stanovy. Poté, co se vyřídí tyto formality, bude založen v Brněnské pobočce nějaké banky nebo spořitelny účet. Výbor pak informuje na elektronických konferencích potenciální zájemce o členství, jakým způsobem podat přihlášku a jak zaplatit členské příspěvky.

zapsal: Petr Olšák
ověřil: Jan Kasprzak