STANOVY ČESKÉHO SDRUŽENÍ UŽIVATELŮ OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX

Poslání Českého sdružení uživatelů operačního systému Linux

České sdružení uživatelů operačního systému Linux je dobrovolným sdružením ve smyslu Zákona o sdružování občanů 83/1990 Sb. a jeho novely 68/1993 Sb. Základním posláním Českého sdružení uživatelů operačního systému Linux je sdružovat vývojáře, správce a uživatele operačního systému Linux, vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj, využití a propagaci operačního systému Linux, pořádat přednášky, odborné semináře, konference a vzdělávací akce pro své členy i širokou veřejnost.

Základní ustanovení

 1. České sdružení uživatelů operačního systému Linux je dobrovolné sdružení uživatelů operačního systému Linux. Působí na území České republiky.
 2. České sdružení uživatelů operačního systému Linux je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Brně; sídlí na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno.
 3. V mezinárodní oblasti sdružení vystupuje pod názvem Czech Linux Users' Group a užívá zkráceného označení CZLUG.

Činnost sdružení

 1. Sdružuje uživatele operačního systému Linux v České republice.
 2. Spolupracuje s institucemi a organizacemi využívajícími operačního systému Linux a obdobně zaměřenými skupinami.
 3. Pořádá školení, diskuse, exkurze, konference, sympozia a semináře. Vyvíjí expertní, publikační a vydavatelskou činnost.
 4. Podporuje nebo zadává vytváření programového vybavení pro operační systém Linux.
 5. Podporuje nebo přímo spolupracuje na vytváření archívů software (zejména operačního systému Linux) a jejich údržbě.
 6. Napomáhá rozvoji a propagaci operačního systému Linux.
 7. Zajišťuje základní administrativu sdružení případně prostřednictvím síly či sil najímaných za úplatu.

Členství v Českém sdružení uživatelů operačního systému Linux

 1. České sdružení uživatelů operačního systému Linux má své členy řádné, kolektivní a spolupracující převážně z České republiky, ale i ze zahraničí (například ze Slovenské republiky).
 2. Řádným a spolupracujícím členem sdružení se může stát každý občan, který se přihlásí k myšlence poslání sdružení, souhlasí se stanovami sdružení, podá příslušnou přihlášku a zaplatí příslušný členský příspěvek na jeden rok.
 3. Kolektivním členem sdružení se může stát každá instituce nebo organizace, která se ztotožní s posláním sdružení, souhlasí se stanovami sdružení, podá příslušnou přihlášku a zaplatí příslušný členský příspěvek.
 4. Řádní, spolupracující i kolektivní členové jsou přijímáni usnesením výboru sdružení na základě přihlášky určující druh členství.
 5. Členem sdružení je každý, kdo je přijat za člena sdružení a plní řádně členské povinnosti.
 6. Členství v sdružení zaniká vystoupením nebo nezaplacením členských příspěvků.
 7. Všichni členové mají povinnost dodržovat stanovy a platit ve stanovené lhůtě příspěvky, jejichž výši určuje výbor sdružení.

Organizační struktura České sdružení uživatelů operačního systému Linux

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je valné shromáždění řádných a zástupců kolektivních členů.
 2. Výkonným orgánem sdružení je výbor sdružení (dále jen "výbor") volený v počtu 3 až 7 členů. Výbor je volen a odvoláván valným shromážděním. Výbor musí svolávat valné shromáždění minimálně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců do následujícího roku. Funkční období výboru je nejvýše tříleté.
 3. Výbor má povinnost informovat všechny členy sdružení o konání valného shromáždění elektronickou nebo klasickou poštou dle volby člena. Informaci o konání shromáždění musí výbor odeslat minimálně 14 dní před plánovaným termínem valného shromáždění.
 4. Výbor volí ze svého středu předsedu, který pověřuje jednotlivé členy vybranými úkoly tak, aby bylo respektováno následující:
  1. operativní a efektivní činnost sdružení.
  2. zastoupení zahraničních členů, zejména ze Slovenské republiky.
 5. Ve výboru je možno dohodnout rozhodnutím výboru kratší funkční období předsedy, nejméně ale 1 rok.
 6. V rámci možností sdružení je možno proplácet nutné výdaje na činnost výboru i dalších členů.
 7. Výbor řídí sdružení v období mezi valnými shromážděními a za svou činnost je odpovědný valnému shromáždění.
 8. Minimálně jednou ročně dává výbor všem svým členům informaci o své činnosti a rámcových plánech do budoucna.
 9. Výbor je oprávněn nadpoloviční většinou hlasů výboru svolat z vážných důvodů vyjímečné valné shromáždění i více než 1x do roka.
 10. Za sdružení jedná jeho předseda nebo jiný výborem pověřený člověk.
 11. Výbor řeší veškeré otázky na zasedání výboru. Z tohoto zasedání je nutno pořídit zápis, který podepisuje člen pověřený jeho zpracováním a předseda.
 12. Kontrolními orgány sdružení jsou revizoři volení valným shromážděním.
 13. O závažných otázkách valné shromáždění hlasuje. Právo hlasovat mají řádní členové a pověření zástupci kolektivních členů, jejichž hlas má váhu 3. Není-li výslovně stanoveno jinak, rozhoduje 30 minut po zahájení řádně svolané schůze prostá většina hlasů. Jeho rozhodnutí jsou pro výbor sdružení závazná.
 14. K řešení sporů uvnitř sdružení volí valné shromáždění rozhodčí komisi, která je podřízena přímo valnému shromáždění sdružení.

Hospodaření sdružení

 1. Hospodářská činnost sdružení je zajišťována:
 2. Za finanční hospodaření sdružení zodpovídá výbor sdružení, dispoziční právo k účtu má předseda sdružení. Výbor zpravidla pověřuje svého člena (hospodáře), aby pomáhal předsedovi s hospodářskou agendou a případně s řízením práce kvalifikované externí síly, pověřené péčí o účetní doklady sdružení. Ve věcech finančních zodpovídá výboru za využívání bankovních účtů předseda sdružení, a to vždy v příslušném funkčním období.
 3. Zpráva o hospodaření se předkládá pravidelně jednou ročně členstvu, zpravidla na valném shromáždění sdružení.
 4. Výši členských příspěvků v dalším roce stanoví hlasování na valném shromáždění sdružení. Neproběhne-li hlasování nebo nedojde-li ke schválení nové výše členských příspěvků, zůstávají tyto údaje stejné jako v předchozím období.

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy sdružení je možno změnit pouze na základě hlasování valného shromáždění, pokud se pro změnu vysloví více než polovina odevzdaných hlasů.
 2. Sdružení zaniká usnesením valného shromáždění, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech členů. Všechen majetek, který zůstane po likvidaci, bude odevzdán orgánům určeným usnesením valného shromáždění o likvidaci.

Příloha ke stanovám České sdružení uživatelů operačního systému Linux

Práva člena sdružení

 1. Na vyžádání a dle možností sdružení získat volně šiřitelný software šířený v rámci sdružení nebo sítě Internet.
 2. Přednostní právo se účastnit konferencí a obdobných akcí pořádaných sdružením a Českou nadací pro podporu free softwaru.
 3. Možnost publikovat články v rámci případné publikační činnosti sdružení.
 4. Přednostní právo na získání publikací nebo materiálů vzniklých činností sdružení nebo Českou nadací pro podporu free softwaru (CZFSF).
 5. Řádní a kolektivní členové mají právo na slevy při získávání těchto produktů, jsou-li slevy stanoveny.
 6. Právo hlasovat na valném shromáždění členů sdružení.
 7. Zástupce kolektivního člena má právo hlasovat na valném shromáždění s váhou tři hlasy.
 8. Řádný člen má právo být volen do výboru sdružení.
 9. Všichni členové mají právo být pravidelně (alespoň jednou ročně) informováni o činnosti sdružení. Tyto informace jsou šířeny především pomocí sítě Internet nebo v závažných případech rozesílány poštou.
 10. Spolupracující člen má všechna výše uvedená práva kromě těch, která jsou explicitně vyhrazena řádným nebo kolektivním členům.

Povinnosti člena sdružení

 1. Platit členský příspěvek ve výši a době stanovené valným shromážděním.
 2. Informovat správce databáze členů sdružení tak, aby tato databáze byla stále aktuální.
 3. Informovat o důležitých skutečnostech (odjinud než ze sdružení) výbor.
 4. Povinností řádného a kolektivního člena navíc je propagovat vhodně operační systém Linux.
 5. Povinností řádného člena je pomáhat dle svých možností svému okolí s provozem operačního systému Linux.
 6. Kolektivní člen je povinen umožnit svým zaměstnancům nebo členům přístup k operačnímu systému Linux.
 7. Spolupracující člen má všechna výše uvedené povinnosti kromě těch, které jsou explicitně vyhrazeny řádným nebo kolektivním členům.

Výše členských příspěvků

 1. Členské příspěvky spolupracujícího člena činí 20 Kč ročně.
 2. Členské příspěvky řádného člena činí 250 Kč ročně, pro studenty 170 Kč ročně.
 3. Členské příspěvky kolektivního člena činí 1000 Kč ročně, v případě škol a neziskových organizací 500 Kč ročně.